Estatuts

Versió en pdf

Aquests Estatus van ser aprovats per l’Assemblea General de la Societat Catalana d’Estudis Històrics el 13 de febrer de 1991. Ratificats pel Ple de l’Institut d’Estudis Catalans el 21 de maig de 1991.

Article 1. D’acord amb l’article 8 dels Estatuts de l’Institut d’Estudis Catalans, aprovats en el Ple extraordinari del dia 25 d’abril de 1988, i d’acord amb els articles 58 al 65 del Reglament de règim interior de l’Institut d’Estudis Catalans, aprovat en el Ple del dia 27 de maig de 1988, es modifiquen els Estatuts de la Societat Catalana d’Estudis Històrics.

Article 2. La Societat Catalana d’Estudis Històrics, filial de l’Institut d’Estudis Catalans adscrita a la Secció Històrico-Arqueològica, té per finalitat el conreu de les diverses branques d’aquests estudis, estendre llur coneixement entre el nostre àmbit lingüístic i publicar aquells treballs que, pel seu contingut i interès, contribueixen a un millor saber d’aquesta disciplina. Es regeix pels Estatuts de la Societat Catalana d’Estudis Històrics, i pels Estatuts de l’Institut d’Estudis Catalans (25.4.1998).

Article 3. El domicili de la Societat és el de l’Institut d’Estudis Catalans.

Article 4. La Societat desenvolupa les seves activitats en les terres de llengua i cultura catalanes. El català serà, per tant, la llengua pròpia de la Societat i la que serà usada normalment en els seus actes i publicacions.

Article 5. Són òrgans de govern de la Societat: l’Assemblea General i la Junta Directiva.

 

Article 6. L’Assemblea General constitueix l’òrgan sobirà de la Societat i està formada amb igualtat de drets per tots els socis que hi assisteixen. L’Assemblea General de socis és reunirà en convocar-la el president o en reclamar-la una tercera part dels socis. Ordinàriament s’haurà de reunir anualment,  en el transcurs del primer trimestre de l’any, per tal de procedir a la renovació de la Junta Directiva i per a aprovar els comptes de l’any que ha finit i el pressupost de l’any que comença, els quals li seran sotmesos per la Junta Directiva.

Els membres elegits en aquesta Assemblea General prendran possessió el mes següent al de la seva elecció.

Article 7. La Junta Directiva és l’òrgan de gestió, representació i administració de la Societat, i actuarà com a òrgan executiu de l’Assemblea.

La Junta Directiva estarà formada per president, vicepresident, secretari, tresorer i sis vocals. Els càrrecs de Junta seran biennals, i seran elegits per meitats per l’Assemblea General. Tots els càrrecs seran renovables.

Són funcions del president representar la Societat, presidir la Junta Directiva i vetllar pel compliment dels Estatuts i dels objectius de la Societat. A més, assistirà, amb veu i vot, a les reunions de la Secció Històrico-Arqueològica i als plens de l’IEC, d’acord amb els Estatuts i el Reglament de l’Institut d’Estudis Catalans. Serà membre de la Comissió de Societats Filials, i tindrà obligació d’informar la Societat la Societat Històrico-Arqueològica, d’acord amb el delegat de l’IEC, de les activitats i funcionament de la Societat.

Són funcions del secretari convocar, a petició del president, les sessions de Junta Directiva i aixecar l’acta de les reunions. Tindrà obligació de notificar al Consell Permanent de l’IEC el programa mensual de les seves activitats i els canvis que es produeixin en els càrrecs de la Junta Directiva. En acabar cada curs, i per mitjà de la Secció Històrico-Arqueològica, trametrà al secretari general de l’IEC la memòria anual.

Són funcions del tresorer portar el control dels ingressos i les despeses de la Societat i presentar el balanç anual a l’Assemblea General.

Article 8. Un membre numerari o emèrit de l’IEC, elegit per la Secció Històrico-Arqueològica i ratificat pel Ple, actuarà com a delegat de l’IEC prop de la Junta Directiva, i serà el responsable davant de l’IEC de les publicacions i actes públics de la Societat.

El delegat serà convocat a les reunions de la Junta Directiva i serà un nexe entre l’IEC i la Societat.

Article 9. La Societat podrà disposar un comitè de publicacions format per un nombre reduït de socis, el qual, d’acord amb les normes establertes per la Junta Directiva, i amb el vist-i-plau del delegat de l’IEC, tindrà cura, en tots els seus aspectes, de les publicacions de la Societat.

Article 10. Seran membres de la Societat els fundadors i els que, prèvia sol·licitud, hauran estat admesos i estaran al corrent de pagament. Tots els membres tindran els mateixos drets i deures.

Article 11. La Societat podrà organitzar els grups de treball, les seccions i les comissions que cregui convenients per a desenvolupar els seus objectius.

Article 12. Constitueixen recursos de la Societat:

  1. Recursos ordinaris procedents de les quotes dels seus socis i les aportacions de l’IEC.
  2. Recursos extraordinaris procedents de subvencions i donatius concedits per entitats o particulars, i els béns mobles o immobles de tota mena que, per qualsevol motiu, passin a formar part de la Societat.

Article 13. La dissolució de la Societat serà proposada per la Junta Directiva per unanimitat, o bé a petició de les dues terceres parts dels socis de la Societat. L’acord serà pres e una assemblea general extraordinària, però no tindrà efecte mentre una tercera part dels seus membres acordin continuar la Societat i mentre no hagi estat informat i proposat a la Secció Històrico-Arqueològica, dictaminat favorablement pel Consell Permanent de l’IEC i aprovat pel Ple de l’IEC per majoria abasoluta.

Article 14. Aquests Estatuts seran reformables en una assemblea general de socis convocada a aquest efecte. Perquè la  reforma sigui vàlida, caldrà que obtingui el vot favorable de la meitat dels membres de la Societat assistents a l’Assemblea i que sigui aprovada pel Ple de l’IEC.

Article 15. En cas de dissolució, el patrimoni existent i la documentació de la Societat passaran a integrar-se a l’IEC.

Article 16. Aquests Estatuts entraran en vigor un cop hagin estat dictaminats favorablement pel Ple de l’Institut d’Estudis Catalans.