Feu-vos-en soci

 

La Societat Catalana d’Estudis Històrics és una entitat oberta a totes les persones interessades en el coneixement del passat de Catalunya. Per a formar-ne part no s’exigeix ni cap títol universitari ni dedicació a la investigació, tot i que la Societat acull un bon nombre d’investigadors i professors.

La condició de soci s’adquireix un cop acceptada la sol·licitud d’admissió per la Junta Directiva i mitjançant el pagament de la quota anual, que actualment és de quaranta euros.

Els socis tenen dret a assistir a totes les activitats que organitza, a rebre gratuïtament el Butlletí i les altres publicacions de la Societat i, al cap d’un any, a ser candidats als càrrecs de la Junta Directiva.

L’òrgan sobirà de la SCEH és l’Assemblea General ordinària, que es convoca un cop cada dos anys, i en la qual s’aproven els comptes i l’informe de gestió de la Societat i s’elegeixen els membres de la Junta Directiva, que es renoven per meitats. La Junta Directiva dirigeix la SCEH per mandat de l’Assemblea. Està formada per un president, un secretari, un tresorer i set vocals.

Per formar part de la SCEH, envieu-nos el formulari degudament emplenat que trobareu en l’enllaç següent